İnsan Hakları

Valilikten Gökkuşağı Derneği’nin kapatılması talebi

29 Ağustos 2006
Haber: Kaos GL
Bursa Valiliği’nin Gökkuşağı Travestileri, Transeksüelleri, Geyleri, Lezbiyenleri Koruma Yardımlaşma Ve Kültürel Etkinlikleri Geliştirme Derneği’nin kapatılması talebine yönelik Savcılığa ve derneğe tebliğ ettiği açıklama…

KAOS GL

T.C.

BURSA VALİLİĞİ

İl Dernekler Müdürlüğü

Sayı: B054VLK4160800/06-904

Der. (16.031.184)

Konu: Yeni Kurulan Dernek

TRAVESTİLERİ, TRANSEKSUELLERİ, GEYLERİ, LEZBİYENLERİ KORUMA YARDIMLAŞMA VE KULTUREL ETKİNLİKLERİ GELİŞTİRME DERNEĞİ (GÖKKUŞAĞI) BAŞKANLIĞINA

20.03.2006 günü saat 16.00'da geçici yönetim kurulu başkanı Ömer EVREN'in müracaatı üzerine merkezi ilimiz Osmangazi ilçesinde kuruluşu yapılan "TRAVESTİLERİ, TRANSEKSUELLERİ, GEYLERİ, LEZBİYENLERİ KORUMA YARDIMLAŞMA VE KULTUREL ETKİNLİKLERİ GELİŞTİRME DERNEĞİ (GÖKKUŞAĞI)"nizin;

4721 Türk Medeni Kanununun 60. maddesi gereğince kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğünün incelenmesi neticesinde;

Tüzüğün 2 ve 3. maddelerinde düzenlenen "Derneğin Amacı" ile "Derneğin Çalışmaları’nın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın "Dernek Kurma Hürriyeti" altbaşlığı 33. maddesinde yer alan "... dernek kurma hürriyeti ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç islenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hürriyetlerinin korunması sebepleriyle ve kanunlarla sınırlanabilir" hükmüne;

Yine Anayasa’nın 41. maddesi "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır teşkilatı kurar" hükmüne,

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 11. maddesi "Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, dernek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahiptir. Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler, niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç islenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlanabilir. Bu madde, bu hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel değildir" hükmüne amirdir.
Bu kapsamda, söz konusu derneğin isminin ve tüzüğünün 2inci maddesinde belirtilen amaçlarının Anayasa’nın 45. maddesine, Türk Medeni Kanununun 56. Maddesine ve Dernekler Kanunun 30/b maddesine aykırılık teşkil ettiği:

Bu nedenle 5253 sayılı Dernekler Kanununun 30/b fıkrasında yer alan "Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla dernek kurulamaz" hükmüne aykırı olarak kurulan derneğinizin ayni kanunun Cezai hükümler alt baslığı 32/p fıkrasınca gereği yapılmak üzere ilimiz Cumhuriyet Başsavcılığına bildirimde bulunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.Cafer ODABAŞ

Vali a.

Vali Yardımcısı